FRIENDIFY

SAAS
AI Tech

Friendify is a personal chatbot web and mobile app powered by innovative artificial intelligence technology. Chat with us now for instant answers, natural conversations, and personalized recommendations based on your interests.

Official sitehttps://friendify.ai

Explore Services

Playground - banner

The Challenge

Friendify là ứng dụng chatbot web và di động cá nhân được vận hành bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Chat với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được câu trả lời tức thì, cuộc trò chuyện tự nhiên và các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn.

Playground - Pools Challenge
Playground - Pools Challenge

OUR ANSWER

Mobilize all energy and passion to build an AI engineering team of top experts and quickly unify operations in an AI-focused direction.

Time required for Completion: 60 - 70 days

Completion time: 40 Days (Time saving nealy 40%)

Playground - Pools time
Playground - slide banner
Playground - slide banner
Playground - slide banner
Contact Us

Don't hesitate to connect with us instantly.